Als de problemen het gezin boven het hoofd groeien

Hulp en behandeling om uithuisplaatsing te voorkomen of te verkorten

Een kind uithuisplaatsen is een allerlaatste redmiddel. Alle deskundigen zijn het erover eens dat uithuisplaatsing een pijnlijk en traumatisch proces is voor alle betrokkenen. Daarom zet het A Team alles op alles om te voorkomen dat het zover komt. Hoe? Door tijdig de juiste, intensieve hulp te bieden. Door de gezinspatronen en systeemproblematiek te (h)erkennen, te analyseren en een plan op te stellen om het chronische karakter van de problemen te doorbreken. En door dat net zo lang vol te houden als nodig is.

Het A Team is een multidisciplinair team van De Opvoedpoli/Care Express, Altra jeugd- en opvoedhulp, GGZinGeest en Jeugdsbescherming voor gezinnen met zeer complexe problemen en veiligheidsrisico’s. Het team gaat naar het gezin toe, kijkt met open blik naar wat nodig is en biedt zeer intensieve hulp.

 

Om uit te zoeken wat het gezin wel en niet helpt, werken we buiten de gebaande paden, hanteren we flexibele werktijden en passen we hoogwaardige kennis, methoden en ervaring uit de jeugdhulp en jeugd-, en volwassenpsychiatrie toe. We laten ons niet tegenhouden door schotten tussen instellingen of financieringsstromen en ontwikkelen als dat nodig is nieuwe interventies, zoals het tijdelijk werken met flexibele (gezins)opvangplekken.

 

I love it when a plan comes together

quote van Hannibal uit de serie the A-team

 

 

 

Meerdere problemen tegelijkertijd

In de gezinnen waarvoor het A Team wordt ingeschakeld, is de veiligheid van de kinderen vaak niet gegarandeerd of moet onderzocht worden. De gezinnen kampen met meerdere problemen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld stemmings- en angstklachten, traumagerelateerde stoornissen, gedragsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen bij het kind, gecombineerd met ernstige gezinsproblematiek, huiselijk geweld, kindermishandeling en psychiatrische problematiek bij de ouders. Ook zijn er gezinnen die met justitie in aanraking geweest zijn, al dan niet in combinatie met verslavings- en persoonlijkheidsproblematiek.

Wat wil het A Team bereiken?

Door inzet van het A Team wordt:

⇒ een hoogwaardig en duurzaam alternatief geboden voor uithuisplaatsing waardoor uithuisplaatsing van een kind voorkomen of aanzienlijk verkort kan worden.

⇒ of – als de uithuisplaatsing niet voorkomen kon worden – de thuissituatie zo verbeteren dat het kind weer veilig terug naar huis kan.

⇒het gezin wordt vanaf de start betrokken bij het maken en realiseren van de best mogelijke oplossing.

We stimuleren dat het gezin van een probleem een vraag maakt en zo zelf actief aan de oplossing werkt.

 

Het A Team besteedt veel tijd en aandacht aan ouderbegeleiding en outreachende hulp in gezinnen, ook buiten de reguliere kantooruren. Bij aanmeldingen zijn we vanaf het eerste contact gericht op een positieve en steunende relatie met het gezin. Kennismakingsgesprekken vinden in de regel binnen een week na verwijzing plaats. We doen er alles aan om wachtlijsten te voorkomen.

Al ons personeel is HBO tot WO+ geschoold. Zij kunnen een grote variatie aan hulp bieden, van praktische begeleiding tot aan intensieve behandeling. Daarom is overdracht en afstemming tussen organisaties slechts zelden nodig.

Onderzoek – alleen als dat nodig is

Het A Team is terughoudend met diagnosticeren. Maar indien nodig zetten we aanvullende diagnostiek in zoals psychiatrisch of klinisch-psychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, gezinsdiagnostiek en observaties thuis of op school. Het team kan hoogwaardige behandeling bieden bij stoornissen.

Beroep op eigen verantwoordelijkheid

Samen met het gezin stellen we doelen en maken we een werkplan dat past bij hun situatie. We zoeken een hulpverlener met wie het klikt omdat een persoonlijke match belangrijk is om samen te kunnen werken aan oplossingen. De hulpverlener hanteert een activerende en – mocht dat nodig zijn – een confronterende aanpak richting het gezin, de jongere en het netwerk. Hiermee doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van het gezin en het netwerk. We stimuleren dat het gezin van een probleem een vraag maakt en zo zelf actief aan een oplossing werkt.

 

Shared Decision Making

We passen Shared Decision Making toe, door gezinnen bij wie een uithuisplaatsing dreigt, een alternatief aan te bieden. We grijpen een crisis aan om bewust, in samenspraak met het gezin, een plan te maken. Zo maken we gebruik van de wensen en (sluimerende) krachten van het gezin. Als ouders en kinderen zelf kiezen hulp te aanvaarden, is dat altijd effectiever dan wanneer hulp wordt afgedwongen.

 

Publieke Waarden

Het team is getraind in de methodiek van het instituut voor Publieke Waarden. Dit is een methode waarbij vanuit het perspectief van de cliënt gekeken wordt naar eigen mogelijkheden en waarbij ondersteuning en/of behandeling nodig is om een creatieve doorbraak te bewerkstelligen. Dit doen we aan de hand van een maatwerkplan. Door maatschappelijke kosten en opbrengsten mee te wegen in een goed maatwerkplan, wordt ineens zonneklaar (óók voor de buurman) waarom dat maatwerk een prima investering is.

Heeft u vragen over het A Team of wilt u iemand aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met:

Marieke Schonenberg

Projectcoördinator A Team

06 40861026

m.schonenberg@altra.nl

 

Het A Team kan starten op basis van een doorverwijzing van het lokale team of Jeugdbescherming of soortgelijke partijen.

 

We zijn actief in groot Amsterdam.